top of page

 اعتیاد یکی‌ از موانع اصلی برای رسیدن به یک زندگی موفق است 

Portrait woman look tired  isolated on white background

اعتیاد چیست؟

بررسی مکرر عزیزان برای اطمینان از ایمن بودن آنها. شمردن، ضربه زدن مکرر و بی‌ لزوم به اجسام ، تکرار برخی کلمات، یا انجام کارهای بی معنی دیگر برای کاهش اضطراب یا صرف زمان زیادی برای شستن دست ها. همه این رفتارها میتواند اعتیاد تلقی‌ شود و یا حد اقل نشانهٔ آن باشد.  

تکرار بی‌ لززم در دراز مدت در نهایت معمولا به اعتیاد ختم میشود واین یک چالش در زندگی شما خواهد بود؟ 
رفتارهای مکرر و اعتیاد برای تجربه لذت یا رفع ناراحتی یک میل سیری ناپذیر است که باید به سرعت مدیرییت و پیشگیری شود.  

تکرار روزها همراه با فعالیت های روزانه، زندگی ما را به یک سبک زندگی سوق می دهد، و زمانی که فعالیت های روزانه تبدیل به یک روال روزمره شود، ممکن است شما را به نوعی اعتیاد به عنوان رفتارهای اجباری درگیر کند یا ممکن است درگیر برخی از اعتیادها باشید، زیرا احساس پس از آن را دوست دارید، مانند الکل، یا احساسی را دوست دارید در حالی که خود را مشغول سرگرمی هایی مانند بازی های ویدیویی می کنید. با این حال، هر دو دارای یک چرخه تکراری هستند که ما حتی متوجه ماهیت رفتارها یا دلیل ادامه انجام آن نمی‌شویم، و همه اثرات نامطلوب ذهنی یا جسمی در دوره طولانی دارند. 

bottom of page